Hướng dẫn cấu hình SFP GPON Lewlew cho Viettel, FPT

Bước 1: Cắm dây quang vào SFP , Cắm SFP GPON vào Converter 2.5G, Cắm dây LAN từ Converter 2.5G vào PC
Bước 2: Set IP Tĩnh cho Converter 2.5G 
IP Adress : 192.168.1.222
Subnet Mask : 255.255.255.0


Bước 3 : Truy cập vào SFP GPON Lewlew bằng địa chỉ : 192.168.1.10
User : root
Pass : 

Cấu hình xác thực PON mạng FPT
Mạng nè cắm là chạy thui
Cấu hình xác thực PON mạng Viettel
Đổi Serial GPON Number giống với serial sau hộp nhà mạng
Cấu hình Vlan-> Bật Vlan -> Điền Vlan 35


Bước 4 : Kiểm tra trạng thái xác thực PON
Trạng thái xác thực báo O5 và OLT hiện trạm là thành công


Lưu ý : Khi cấu hình xong phải reboot lại thiết bị